www.x1000.de Polnisch  -  Zahlen, Maße etc
leer
  Home ÷ A-Z ÷ Smalltalk ÷ Essen ÷ Internet ÷ Telefon ÷ Zahlen ÷ Zitate ÷ Verben ÷ HTML ÷ Generator ÷ Links  
 
Zahlen, Maße etc


 
 
Zahlen
 
             
Liczby
 
null 0 zero
eins 1 jeden
zwei 2 dwa
drei 3 trzy
vier 4 cztery
fünf 5 pieć
sechs 6 sześć
sieben 7 siedem
acht 8 osiem
neun 9 dziewięć
zehn 10 dziesięć
elf 11 jedenaście
zwölf 12 dwanaście
dreizehn 13 trzynaście
vierzehn 14 czternaście
fünfzehn 15 piętnaście
sechzehn 16 szesnaście
siebzehn 17 siedemnaście
achtzehn 18 osiemnaście
neunzehn 19 dziewiętnaście
zwanzig 20 dwadzieścia
einundzwanzig 21 dwadzieścia jeden
einundzwanzig 22 dwadzieścia dwa
einundzwanzig 23 dwadzieścia trzy
dreißig 30 trzydzieści
einunddreißig 31 trzydzieści jeden
vierzig 40 czterdzieści
einundvierzig 41 czterdzieści jeden
fünfzig 50 pięćdziesiąt
einundfünfzig 51 pięćdziesiąt jeden
sechzig 60 sześćdziesiąt
siebzig 70 siedemdziesiąt
achtzig 80 osiemdziesiąt
neunzig 90 dziewięćdziesiąt
einhundert 100 sto
einhundertzehn 110 sto dziesięć
zweihundert 200 dwieście
dreihundert 300 trzysta
vierhundert 400 czterysta
fünfhundert 500 pięćset
fünfhundert 600 sześćset
fünfhundert 700 siedemset
fünfhundert 800 osiemset
fünfhundert 900 dziewięćset
eintausend 1000 tysiąc
zweitausend 2000 dwa tysiące
fünftausend 5000 pięć tysięcy
einhunderttausend 100.000 sto tysięcy
zweihunderttausend 200.000 dwieście tysięcy
eine Million  1.000.000  milion
 
 
 
Ordnungszahlen
 
             
Liczby porządkowe
 
(der, die, das)  erste 1. pierwszy(-a,-e)
( " )       zweite 2. drugi(-a,-e)
dritte 3. trzeci(-a,-e)
vierte 4. czwarty(-a,-e)
fünfte 5. piąty(-a,-e)
sechste 6. szósty(-a,-e)
siebte 7. siódmy(-a,-e)
achte 8. ósmy(-a,-e)
neunte 9. dziewiąty(-a,-e)
zehnte 10. dziesiąty(-a,-e)
elfte 11. jedenasty(-a,-e)
zwölfte 12. dwunasty(-a,-e)
 

 
 
Bruchzahlen
 
             
Ułamki
 
ein halb jedna druga, pół
ein Drittel jedna trzecia
zwei Drittel dwie trzecie
ein Viertel jedna czwarta
drei Viertel trzy czwarte
ein Fünftel jedna piąta
zwei Fünftel dwie piąte
drei Fünftel trzy piąte
ein Sechstel jedna szósta
fünf Sechstel pięć szóstych
ein Siebtel jedna siódma
zwei Siebtel dwie siódme
ein Achtel jedna ósma
drei Achtel trzy ósme
ein Neuntel jedna dziewąta
zwei Neuntel dwie dziewąte
ein Zehntel jedna dziesiąta
drei Zehntel trzy dziesiąte
ein Hundertstel jedna setna
ein Tausendstel jedna tysięczna
 

 
 
Maße
 
             
Miary
 
Meter   metr
Kilometer   kilometr
Zentimeter   centymetr
 

 
 
Gewichte
 
             
Wagi
 
Gramm   gram
Kilogramm   kilogram
Tonne   tona
 

 
 
Version:   20.01.2011
©   Copyright 2004 - 2011